Kanji do Dia : Fuku, Fuu – Vice, Duplicar

FUKUSAIYOU – 副作用 – efeito colateral
FUKUSHACHOU – 副社長 – diretor geral adjunto
FUKUSOUJYUUSHI – 副操縦士 – co-piloto